De Speurplaat

Kom yn de kunde mei de Fryske taal en belibje mei jo bern of learling(en) de kultuer en sporten dy’t Fryslân ryk is.
De plaat, fan mear as 15 iPad skermen grut, jout de spiler grutte frijheid.
Troch 300 ynteraktive objekten ûntdekke bern hieltyd wat nijs. Dêrneist hat it spul it bekende "sykje en fyn" spulelemint en dat makket de Fryske wurdskat in stik grutter!


In bomfolle app!

- Grutte plaat (15 iPad skermen)
- Fryske wurdskat wurdt grutter
- Fryske sporten
- Sykje en fyn spulelemint
- 300 ynteraktive drukpunten
- Grappige lûdseffekten
- Fryske voice-overs


De Fryske taal

De bern leare mei de Speurplaat boartsjendewei de Fryske taal. Sa set de Speurplaat app in stap nei leuk en modern Frysk learmateriaal, dêr’t bern har gelyk mei fermeitsje kinne.


Download fergees!

De Speurplaat iPad app is te krijen yn de Apple App Store. Gean nei iTunes

Wurdearje de Speurplaat app troch it skriuwen fan in resinsje. Alfêst tige tank en in hiel soad wille!